Umývanie a čistenie fotovoltaických panelov
Tvorba termografických snímkov
Flash test - meranie parametrov panelov

Zabezpečovanie bezproblémovej prevádzky, údržby a monitoringu
fotovoltických elektrární
HELIOSYS s.r.o. vznikla ako dcéra spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. (ďalej len DOL), ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií, počítačových sietí, telekomunikačných sieti s prístupom do celosvetovej siete internetu a komplexného zabezpečenia v oblasti hardvéru a elektroinštalácie.

V priebehu roku 2008 bolo pôvodné smerovanie spoločnosti rozšírené o divíziu energetiky pre nové odvetvie „Obnoviteľné zdroje energie – OZE“, s užším zameraním sa na problematiku „fotovoltiky“. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií pre OZE sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre vlastné investície a pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia. Viac informácií o spoločnosti nájdete v sekcii O spoločnosti.

V súčasnosti poskytujeme spoločnostiam v portfóliu a zákazníkom ucelené riešenia a služby spojené s prevádzkovou výrobní OZE na celom území SR.

Štruktúra spoločnosti je prispôsobená na minimalizáciu dodatkových režijných nákladov. Modulárne usporiadanie zamestnancov za využitia aj zmluvných partnerov, umožňuje efektívne využívanie pracovných síl a robí tak spoločnosť mimoriadne pružnou, schopnou zvládnuť bez akýchkoľvek ďalších problémov zákazky malého i väčšieho rozsahu. Portfólio služieb.

Výzva na predloženie ponuky: Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania“
Výzva na stiahnutie v pdf formáte


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV informačná povinnosť čl.13 GDPR - na stiahnutie v pdf formáte