O spoločnosti


HELIOSYS s.r.o. vznikla ako dcéra spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. (ďalej len DOL), ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií, počítačových sietí, telekomunikačných sieti s prístupom do celosvetovej siete internetu a komplexného zabezpečenia v oblasti hardvéru a elektroinštalácie.

V priebehu roku 2008 bolo pôvodné smerovanie spoločnosti rozšírené o divíziu energetiky pre nové odvetvie „Obnoviteľné zdroje energie – OZE“, s užším zameraním sa na problematiku „fotovoltiky“. Vytvorením projekčného oddelenia a nadviazaním partnerských vzťahov s poprednými výrobcami a dodávateľmi technológií pre OZE sa naša spoločnosť stala pripravenou vytvoriť pre vlastné investície a pre zákazníkov technicky vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia.

V rokoch 2010 a 2011 spol. DOL projekčne pripravila niekoľko pozemných (inštalácia na zemi) fotovoltických elektrární (FVE) o celkovom inštalovanom výkone viac ako 10 MW a aj väčšinu z nich zrealizovala a uviedla do prevádzky, t.j. pripojila do distribučnej siete za účelom výroby a predaja elektriny z OZE.

V roku 2012 bola spoločnosť premenovaná na HELIOSYS s.r.o. a jej smerovanie sa zameralo na zabezpečovanie bezproblémovej prevádzky, údržby a monitoringu vzniknutých „projektov FVE“.

Skúsenosti získané z praxe prevádzky FVE nám umožňujú ponúkať klientom služby a riešenia na vysokej odbornej úrovni založené na inovatívnych procesoch, využitím najmodernejších technológií. Všetky produkty a služby pre klientov realizujeme na kľúč, od analýzy a projektu, cez realizáciu, odovzdanie diela s príslušnými certifikátmi až po garantovaný servis. Cieľom našej spoločnosti je kvalita poskytovaných služieb a maximálna spokojnosť zákazníka.


Ciele spoločnosti

Krátkodobé ciele
zvýšiť trhový podiel a nárast tržieb
rozšíriť marketing spoločnosti
dostať sa do povedomia čo najširšieho kruhu zákazníkov na základe unikátnych riešení získaných napr. aj prostredníctvom projektov vedy a výskumu

Strednodobé a strategické ciele
znižovanie prevádzkových nákladov na prevádzku FVE
zníženie celoročných režijných nákladov
zvyšovanie efektivity výroby elektriny z FVE
recyklácia fotovoltických panelov po ukončení prevádzok
energetické zhodnotenie odpadov pomocou plazmovej technológie
energetické zhodnotenie plastov pomocou pyrolýznej technológie
získanie nových zákaziek

Vývoj finančných ukazovateľov